<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d90956193643335706\x26blogName\x3dmidad+raehan+intisor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://midad-raehan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://midad-raehan.blogspot.com/\x26vt\x3d6343429543484754350', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

midad raehan intisor

Wahana untukku mengekspresikan wirama qalbu kerana-Nya.

Hipnosis dan Ilusi

Monday, October 29, 2007


Dalam lingkaran naluri yang keliru,

bingung antara dua,
mungkin juga tiga,
atau hingga tak bisa dihitungkira,
dendam yang menjadi janji,
amarah yang menjadi sumpah,
cahaya iman suram berbalam-balam,
dalam kota cahaya,
manusia kegelapan dalam hipnosis,
dipinarkan godaan duniawi,
ditambah sentuhan makhluk durjana,

Dalam kota cahaya,

tiada lagi cahaya neon yang damai menusuk qalbu,
yang ada cuma pelita,
pelita yang kian mengecil,
manusia hanyut dalam ilusi,
ditipu oleh diri sendiri,
dengan cita yang tiada kan abadi....
citra ilusi yang membunuh jiwa manusiawi!

Raehan Intisor - 231007 - 10:51 PM