<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d90956193643335706\x26blogName\x3dmidad+raehan+intisor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://midad-raehan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://midad-raehan.blogspot.com/\x26vt\x3d6343429543484754350', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

midad raehan intisor

Wahana untukku mengekspresikan wirama qalbu kerana-Nya.

Kelip-kelip

Saturday, May 10, 2008Sang kelip-kelip mengerdip nur dalam tinta malam
upayanya lantera kecil mengundang cahaya sakti
luluh hati manusia beralihkan bahagia
sekecil-kecilnya - tetap bukti kebesaran Ilahi.

raehan 100508

Contengan Kerana Khilaf

Contengan Kerana Khilaf


Dalam nuansa yang teukir
pada hati yang mulus
mudah diterobosi
segala rasa
ada pada hamparan
contengan kerana khilaf
sukar yang dimudahkan.

Aku adalah yang sedang cuba mengerti
kerana hakikat
adalah untuk kurungkai ertinya
lalu untaikan pada denai
yang bakal kulalui.

Khilafku
bukan untuk kukuburi
dalam lubuk kebencian terdalam
bukan untuk kubentang
di laluan kenangan
bergentayangan dalam hati sendiri.

Adapun
khilaf itu mengajar
dan aku yang belajar
daripada khilafku sendiri
dengan qalbu memahami
kerana segalanya dan semua
tak mungkin kan terlukis
seperti yang cuba aku lakarkan
di persada ujana qalbuku.


raehan
200308

Menyerlah


Ada pun manira
terlihatkan sesawang.

Ya, sesawang labah-labah
lutsinar indah
berkilauan tatkala dipantul cahaya
sungguh manira terpesona.

Betapa rajinnya
labah-labah menyusun taliannya
betapa uniknya
labah-labah menjalin talian serba sempurna
betapa indahnya
labah-labah langsung tiada rebah
selagi masa tidak di akhirnya.

Selamanya
sesawang itu
seteguh prakarsamu
mengutuhkan cita-cita murni
menyerlah indah!

Sungguh
manira sangat mahu punya prinsip
seperti labah-labah yang kecil
menggunungkan dunia dalam impianya
diri optimis selalu!


Mutiara untuk Pelayaran

Mutiara untuk Pelayaran

Kalimah hasilan mutiara
adalah jalinan aksara hikmah
dalam hitam putih masa
tarekat dalam gelap kembara
menitip pengharapan cahaya
tika menyatu khittah ke hadapan
kerana kalimah hikmah mutiara
disulam penuh kebijaksanaan
disusup ketulusan terdalam
kerana bisa hati manusia
merasa pengertian hakikat
walau dalam saat kehilangan .

Intihanya hasilan mutiara
satu perhubungan telus
dari qalbu ke qalbu
sebagai wejangan, pedoman
menentang prahara mendatang
untuk pelayaran kehidupan
nan berbatasan
untuk keredhaan Tuhan
tiada bertepian.

Destinasi pelayaran ini
menjunjung kesaksian sejati.

Raehan 100508