<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d90956193643335706\x26blogName\x3dmidad+raehan+intisor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://midad-raehan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://midad-raehan.blogspot.com/\x26vt\x3d6343429543484754350', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

midad raehan intisor

Wahana untukku mengekspresikan wirama qalbu kerana-Nya.

Menyerlah


Ada pun manira
terlihatkan sesawang.

Ya, sesawang labah-labah
lutsinar indah
berkilauan tatkala dipantul cahaya
sungguh manira terpesona.

Betapa rajinnya
labah-labah menyusun taliannya
betapa uniknya
labah-labah menjalin talian serba sempurna
betapa indahnya
labah-labah langsung tiada rebah
selagi masa tidak di akhirnya.

Selamanya
sesawang itu
seteguh prakarsamu
mengutuhkan cita-cita murni
menyerlah indah!

Sungguh
manira sangat mahu punya prinsip
seperti labah-labah yang kecil
menggunungkan dunia dalam impianya
diri optimis selalu!


« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment