<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d90956193643335706\x26blogName\x3dmidad+raehan+intisor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://midad-raehan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://midad-raehan.blogspot.com/\x26vt\x3d6343429543484754350', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

midad raehan intisor

Wahana untukku mengekspresikan wirama qalbu kerana-Nya.

Manusia Tersepit Mesti Bijaksana!


Manusia...

anda tak nampak?

Orang itu tersepit
serasa ditelan mati emak
diluah kan mati pula bapak
hati libang-libu
mahu memilih jadi keliru
oh, yang mana satu?!

Plastik-plastik berwarna
umpama pelangi buatan
potret punya senyuman
gigi nampak menarik rupawan
inikah strategi penuh kekuatan?

Orang itu tersepit
memilih antara dua, tiga
hingga tak bisa terhitungkira
orang itu tersepit
pastinya sakit
tak mahu terus rasa perit
orang tersepit tak mahu
kera di hutan disusukan
anak di rumah mati kehausan
janji yang ditebar diterbang-terbangkan
hak meneruslah jadi pertaruhan
benarkah 'dia' menjadi pilihan?

Lalu apa yang harus dilakukan?

Orang itu tersepit
seperti manusia lain
ada 'aqal untuk memikirkan semuanya
pada penyelesaian tuntas
bijaksananya manusia sedemikian
moga bisa hidup berjalan
tanpa berhalangan
biarpun dalam ketidaksedaran perjalanan
walau ada juga resah, jua resan.

Manusia, mainkan peranmu!
Memilih biarlah yang teguh dan jitu!
Mohonlah petunjuk daripada yang Maha Satu...

-raehan intisor-

[Sayembara Piihanraya Esastera.com]
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment