<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d90956193643335706\x26blogName\x3dmidad+raehan+intisor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://midad-raehan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://midad-raehan.blogspot.com/\x26vt\x3d6343429543484754350', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

midad raehan intisor

Wahana untukku mengekspresikan wirama qalbu kerana-Nya.

Atas dan Bawah

Thursday, January 17, 2008

Bumi jadi pengingat

jangan lupa pandang ke bawah

tempat kembali manusia tanah

takut asyik mendongak

hanya kekayaan yang dicongak

Manusia itu fitrahnya lupa

lihat atas tidak merasa

pandang bawah sama jua

mungkin hati lama bergelap

cahaya jadi malap-malap

Pudarkan yang gelap

terangi bersama dian

hidayah itu milik Tuhan

jika dipinta pasti dimakbulkan

yakini Dia

Pemilik janji yang pasti

Jangan hilang rasa bertuhan

Bimbang-bimbang kalau

Senjata makan tuan


Raehan Intisor - 160108