<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d90956193643335706\x26blogName\x3dmidad+raehan+intisor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://midad-raehan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://midad-raehan.blogspot.com/\x26vt\x3d6343429543484754350', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

midad raehan intisor

Wahana untukku mengekspresikan wirama qalbu kerana-Nya.

Di Bumi Sendiri


Di Bumi Sendiri


Harusnya kita mengerti
tiada gunanya merasa gah
lalu tersungkur
mencium bumi sendiri
ditindukkan tradisi baharu
diinjakkan budaya perosak
yang tiada pernah wujud
di laluan masa yang telah pergi
tajalli tiada disedari
sampaikan pohon jati diri melerah
dedaun nilai manusiawi
dan pudar sudah pesona diri
yang dulu indah diselimuti perikemanusiaan
selayaknya bagi seorang insan.

Raden Qurratu'Aini Muhammad Mun'im
SM Islam Hidayah
Skudai, Johor


*Tersiar di dalam Dewan Siswa Jun 2008

-raehan QA - 090108
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment