<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d90956193643335706\x26blogName\x3dmidad+raehan+intisor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://midad-raehan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://midad-raehan.blogspot.com/\x26vt\x3d6343429543484754350', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

midad raehan intisor

Wahana untukku mengekspresikan wirama qalbu kerana-Nya.

Setitis Pun Jadilah!

Sempena Hari Minyak Naik Harga Malaysia - 4 Jun 2008

Setitis Pun Jadilah!


Berderetan kereta menanti
lanjutan hingga ke jalanan
sesak!

Mengepul asap di angkasa
entah angkara siapa
baru nak tersedar
minyak naik harga! minyak naik harga!

Barulah berpusu-pusu manusia
berkejaran untuk jimat sesen
demi hidup lebih terjamin
memang manusia bijaksana!

Memang beruntung
mereka yang beruntung
dapat mengenyangkan perut kereta
sebelum 12 tengah malam ini.

Barangkali
kalau setitis pun yang tinggal
itu pun jadilah!
untuk kenyangkan kereta yang hidup
apalagi manusia.

-raehan-040608
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

May 4, 2009 at 11:23 PM

salam.

puisi ini sgt menarik.

tahniah!    » Post a Comment