<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d90956193643335706\x26blogName\x3dmidad+raehan+intisor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://midad-raehan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://midad-raehan.blogspot.com/\x26vt\x3d6343429543484754350', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

midad raehan intisor

Wahana untukku mengekspresikan wirama qalbu kerana-Nya.

Ummi

Tersiar di segmen Nukilan IKIM.fm. 2 Jun 2008.

Ummi


Ummi
betapa tinggi langit kesabaranmu
hingga tak terjangkaukan manusia
dizahirkan dengan cahaya kelembutanmu
tak tersamakan lembutnya sutera
segala puji bagi Allah...

Ummi
betapa luas ujana perkasihanmu
hingga tak kutemui pangkal hujungnya
menjadi citra sang pelangi
sabar menanti di kaki langit
segala puji kembali pada yang Esa


Ummi
tangan halusmu ya ummi
sinar matamu ya ummi
dakap mesramu ya ummi
kuingat tiap detik
dalam jalan terpilih
dalam cinta tak berbatasan
biar dekat jauhnya
tiada terkira rindunya

Ummi
tarbiyahmu tiada semu
mendidikku sepenuh mampu
kasihmu tiada dustanya
cintamu serba sempurna
sungguh Ummi ciptaan Allah teristimewa

Ummi
sungguh anakmu ini
manakan bisa membalas cinta kudusmu
kerana besarnya cintamu
segalanya hanya milik Ilahi

Ummi
doaku
agar Allah mengurniakan
sebaik-baik pembalasan buatmu
ummiku tercinta...


-Raehan Intisor-
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment